SP Enschede

Voor jezelf, Voor elkaar

Veel mensen in Enschede hebben het gevoel dat de politiek er niet meer voor hen is. Er is een grote kloof tussen wat burgers van de overheid verwachten en wat de overheid kan leveren. In economisch slechte tijden wordt er bezuinigd op onderhoud van het groen en sociale voorzieningen terwijl in betere tijden belastingen voor bedrijven worden verlaagd. De tegenstelling tussen overheid en burger lijkt, alle inspanningen ten spijt, alleen maar toe te nemen.

De SP laat in veel steden en provincies zien dat de politiek een onderdeel van de samenleving kan zijn. Samen met de inwoners werken wij aan het verbeteren van woningen en buurten, aan het bereiken van klimaatdoelen, aan het aanpakken van schulden en aan het creëren van een stabiele economie. De zorg laten wij alleen over aan organisaties die als doel hebben een zo goed mogelijke zorg te leveren en niet het maximaliseren van winst.

De SP staat voor een samenleving waar het bestuur van de stad tussen de inwoners staat en een overheid die werkt voor de bewoners van Enschede.

Lijsttrekker: Maxim van Luttikhuizen

“Samen met de inwoners werken aan een socialer Enschede.”

De SP laat in veel steden zien dat politiek een onderdeel van de samenleving kan zijn. Samen
met inwoners werken wij aan het verbeteren van woningen en buurten, aan het bereiken van klimaatdoelen en aan het creëren van een stabiele economie.

1. Maxim van Luttikhuizen

Meer informatie

2. Laura Wichgers

Meer informatie

3. Annelies Futselaar

Meer informatie

4. Piet van Ek

Meer informatie

5. José Wichgers-Apeldoorn

Meer informatie

6. Ahmed Yilmaz

Meer informatie

7. Carma Woltjer

Meer informatie

8. Paulien Wilkinson-Hillen

Meer informatie

9. Jacques Gerard

Meer informatie

10. Hans Kasper

Meer informatie

11. Joke Faas-Hids

12. Jeroen Elschot

13. Wim Buist

14. Shuni Ramjee

15. Jane Groeneveld

16. Ans Lassche

17. Bruno Mendes Baptista Leitão

18. Helena Kampinga

19. Annet Loeven

20. Karin van Nierop

21. Rene Damkot

22. Johan Bogaers

23. Rene Roling

24. Wilma Waijenberg-Veltman

25. Bert Dreu

26. Eva Schaaij

27. Ron Schaftenaar

28. Peter Goud

29. Bert Woelders

30. Colin Wilkinson-Hillen

Investeren in duurzaamheid

Meer energiezuinige woningen en inzetten op groene energie voor een leefbare stad.

Armoedebestrijding

Voorkom dat kinderen in armoede opgroeien en beperkt worden in hun ontwikkelingskansen en maatschappelijke mogelijkheden.

Wonen

Voldoende, betaalbare en kwalitatief goede woningen in veilige, schone buurten met goede voorzieningen.

Werk moet lonen

Maximaal drie maanden werken met behoud van uitkering en mét uitzicht op een betaalde baan.

Zorg en jeugdzorg

Zorg dichtbij mensen. Iedereen die zorg nodig heeft, moet die ook krijgen. Door voldoende aandacht voor preventie willen we hoge zorgkosten en veel ellende voor gezinnen voorkomen.

Verkiezingsprogramma SP Enschede 2018-2022

Voor jezelf, voor elkaar, voor Enschede

download hier ons progamma (PDF)

Inleiding

Veel mensen in Enschede hebben het gevoel dat de politiek er niet meer voor hen is. Er is een grote kloof tussen wat burgers van de overheid verwachten en wat de overheid kan leveren. In economisch slechte tijden wordt er bezuinigd op onderhoud van het groen en sociale voorzieningen terwijl in betere tijden belastingen voor bedrijven worden verlaagd.
De tegenstelling tussen overheid en burger lijkt, alle inspanningen ten spijt, alleen maar toe te nemen.
De SP laat in veel steden en provincies zien dat de politiek een onderdeel van de samenleving kan zijn. Samen met de inwoners werken wij aan het verbeteren van woningen en buurten, aan het bereiken van klimaatdoelen, aan het aanpakken van schulden en aan het creëren van een stabiele economie. De zorg laten wij alleen over aan organisaties die als doel hebben een zo goed mogelijke zorg te leveren en niet het maximaliseren van winst.
Wij vragen de mensen wat ze nodig hebben en wat wij voor hen kunnen doen. Ook vragen we nadrukkelijk hoe de inwoners ons daarmee gaan helpen. De SP gelooft niet in een wereld waarbij de inwoners vanaf de bank de politiek bekritiseren en de ambtenaren en politici in het stadhuis klagen dat de inwoners het niet snappen.
De SP staat voor een samenleving waar het bestuur van de stad tussen de inwoners staat en een overheid die werkt voor de bewoners van Enschede.

Zorg en jeugdzorg

De SP is voor zorg dichtbij mensen waarbij iedereen die zorg nodig heeft ook zorg krijgt.

Menselijke maat

Discussies in de raad over zorg gaan vaak over tekorten in plaats van het helpen van mensen. Wij geven om oudere en zieke stadgenoten en zoeken daarbij naar de menselijke maat, niet naar het verdienmodel. Werknemers in de zorg verdienen een fatsoenlijk inkomen.
Zorg moet voor iedereen beschikbaar zijn. Kosten mogen nooit een reden zijn om noodzakelijke behandeling uit te stellen of af te stellen. Innovaties die gericht zijn op kostenbesparing maar de zorg verslechteren, steunen wij niet.

Preventie

Op de lange termijn verlagen we de zorgkosten door in te zetten op preventie maar we vergeten niet de bestaande problemen. Wijkteam, welzijnsorganisaties en huisartsen kunnen in een vroeg stadium problemen signaleren en door adequaat handelen erger voorkomen. Hiervoor is een goede samenwerking noodzakelijk.

Mantelzorgers

Mantelzorgers besparen de gemeenschap miljoenen euro’s doordat zij hulp geven en zorg verlenen die anders door een professional had moeten worden uitgevoerd. De SP is dan ook tegen het afschaffen van de jaarlijkse beloning (het mantelzorgcompliment). Wij willen een onderzoek naar de behoeften van mantelzorgers. Voorkomen moet worden dat mantelzorgers overbelast raken, alle contact met hun omgeving verliezen of in financiële problemen komen.

Zorggeld gaat naar zorg

Geld dat we van het rijk krijgen voor zorg geven we daar ook aan uit. Dit geld gaat zoveel mogelijk naar de handen aan het bed. Zorgaanbieders die niet het doel hebben zoveel mogelijk winst te maken hebben de voorkeur bij aanbestedingen.

Betaalbaar en leefbaar wonen

Een kwalitatief goede huur- of koopwoning hoort voor iedereen bereikbaar te zijn. Daarbij moet niet de bezitter, maar de gebruiker centraal staan

Betaalbaar en leefbaar

De ruimte die we hebben is schaars. We zullen er zuinig mee om moeten gaan en zorgen voor een eerlijke verdeling. Lange tijd zijn er in Enschede veel betaalbare huurwoningen gesloopt en vervangen door duurdere huur- en koopwoningen. Huizen zijn voor veel mensen onbetaalbaar geworden. Het aanbod van woonruimte moet aansluiten bij de woonbehoefte van de Enschedese bevolking. De SP wil iedereen een fatsoenlijk onderdak bieden zonder dat dit ten koste gaat van het buitengebied.

Een woning is voor de meeste mensen meer dan een stapel stenen en een dak boven het hoofd. Het is een thuishaven die veilig en vertrouwd moet zijn. Slecht onderhouden en tochtige woningen leiden tot gezondheidsproblemen. In de komende 4 jaar wil de SP alle slechte huurwoningen in kaart brengen en samen met de verhuurders een start maken met onderhoud, renovatie en waar nodig nieuwbouw van deze woningen. Het zijn niet alleen huurwoningen die slecht onderhouden worden. Steeds meer sociale huurwoningen worden verkocht aan bewoners die vervolgens te weinig geld overhouden om hun woning te onderhouden. In straten waar koop- en huurwoningen elkaar afwisselen helpen we huiseigenaren en corporaties om gezamenlijk onderhoud uit te voeren.

Energiezuinig

Bij grootschalig onderhoud en nieuwbouw worden woningen energiezuinig gemaakt. Gestreefd wordt naar energieneutrale woningen. De huurprijzen mogen niet meer stijgen dan de energielasten dalen. Ook mogen de huren hierdoor niet boven de huursubsidiegrens komen.

Overlast

Huurbazen en huurders die zich weinig aantrekken van de omgeving zorgen voor een afbraak van sociale cohesie en vaak ook voor overlast in de buurt. Door regels en minimum kwaliteitseisen te stellen dwingen we af dat overlast wordt beperkt. Waar overlast blijft, zetten we Buurtbemiddeling in. Om parkeeroverlast tegen te gaan wordt openbaar vervoer gestimuleerd. Bij nieuwe woningbouwprojecten wordt parkeren op eigen terrein of in een parkeergarage gestimuleerd.

Toewijzing

Door het lotingsysteem van de corporaties kan het zijn dat iemand direct een woning toegewezen krijgt terwijl een ander jaren moet wachten. De SP wil een eerlijker systeem van toewijzing. Ook moet het mogelijk zijn om in urgente gevallen snel een woning toegewezen te krijgen.

Voldoende woningen

Het aantal huurwoningen in de sociale sector blijft minimaal gelijk.

Buurthuizen

In iedere wijk willen wij een centraal punt waar de wijkraden hun standplaats hebben en dat dient als algemeen informatiepunt. Hier is ook ruimte voor bewoners om elkaar te ontmoeten en activiteiten te organiseren.

Duurzaamheid

Wij werken nu aan de toekomst. Als we de stad leefbaar willen houden voor ons en onze (klein)kinderen dan zullen we moeten investeren in duurzaamheid.

Diftar en gescheiden inzamelen

Het scheiden van afval heeft ons laten zien hoeveel plastic wij gebruiken. Diftar kan je niet los zien van gescheiden inzamelen zolang de producenten geen producten gaan aanbieden in compacte, milieuvriendelijke verpakkingen. Met extra maatregelen gaan we zwerfafval tegen.

Groene energie

Wij willen meer gebruik van zonne-energie bij sociale woningbouw. Om dit bekostigen mogen huren stijgen maar niet meer dan de besparing op energie. Ook mogen woningen hierdoor niet boven de huursubsidiegrens uit komen.
Een zonnepark op de Usseler Es is voor ons een reële optie als ook omwonenden hiermee in kunnen stemmen.
Kleine windenergieprojecten kunnen wij ook steunen maar grote windmolens willen wij alleen plaatsen waar voldoende draagvlak is en niet in natuurgebieden. Wij onderzoeken of investeringen in windmolens op zee meer oplevert dan het plaatsen van windmolens op geschikte plekken in Enschede.

Groene leges

Het experiment met groene leges maakte duidelijk dat veel mensen en organisaties maar een klein zetje nodig hebben om hun huis te isoleren of te voorzien van bijvoorbeeld zonnepanelen. Wij willen groene leges structureel regelen.

Verkeer

Wij bevorderen het gebruik van elektrische vrachtwagens in de binnenstad en het gebruik van het openbaar vervoer.
Uit onderzoek blijkt dat vooral op de singels veel schadelijke stoffen worden uitgestoten door verkeer. Wij willen een vervolgonderzoek om na te gaan of het weren of extra belasten van verkeer dat veel fijnstof uitstoot mogelijk is.

Fiets

Wij willen de ingezette lijn om de fietser meer veiligheid en gemak te bieden, vervolgen. Het traject voor de fietssnelweg F35 zetten we samen met de regio en Duitsland door.

Buitengebied

Wij zijn en blijven voorzichtig met en zuinig op ons fraaie buitengebied.

Klimaatdoelstelling

Wij zetten ons in om de klimaat doeleinden van Parijs te behalen.
Bedrijven spreken we aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheden

Banen voor de toekomst

De SP is ervan overtuigd dat er voor iedereen passend werk is. Er is echter lang niet altijd een baan voorhanden. Door investeringen in de economie komen er meer banen in Enschede.

Stabiele groei

Enschede zit in een verandering van de oude textielstad naar een hightech stad. Voor een langdurige, stabiele economische groei is het echter van belang dat we ons niet op één segment richten. Naast de hightech banen richten wij ons ook op banen in de zorg en in de groene energie.

Toerisme

Enschede heeft potentie als toeristische stad in Twente. Hiervoor hebben we een gezellige binnenstad, een ongerept buitengebied en musea nodig.

Bedrijventerreinen

Leegstaande bedrijventerreinen kosten ons klauwen met geld. Wij willen de komende 4 jaar het overschot aan bedrijventerreinen afboeken.
Het luchthaventerrein en omliggende gebieden ontwikkelen we zoals afgesproken: als één geheel en met oog op de omliggende natuur.
De Usseler Es wordt geen bedrijventerrein. In samenspraak met de omwonenden bekijken we de mogelijkheden om van de Usseler Es een zonnepark te maken.

Ondernemers

Zonder ondernemers is er ook geen werk. Startende ondernemers ondersteunen we waar nodig met advies. Het ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) speelt hierin een belangrijke rol. Bestaande ondernemers blijven we ondersteunen met het zoeken naar personeel.
Ondernemers die mensen met een beperking in dienst hebben, hebben bij ons een streepje voor. Zij worden extra ondersteund vanuit de sociale werkvoorziening.

Uitkeringsgerechtigden

Mensen die een beroep moeten doen op de bijstand worden volledig geïnformeerd over hun rechten en hun plichten. Zij worden met respect behandeld en draconische boetes voor administratieve fouten worden afgeschaft. Werken met behoud van bijstandsuitkering vinden wij alleen acceptabel als dit maximaal drie maanden duurt en als er zicht is op een betaalde baan. Mensen die opzettelijk frauderen worden hard aangepakt.
Iedereen aan de slag
De SP vindt dat iedereen die niet werkt zich in zou moeten zetten voor hun naasten of de samenleving. Met een positieve benadering begeleiden we mensen naar vrijwilligerswerk. Waar nodig begeleiden we ook de organisaties waar de vrijwilligers aan de slag gaan.

Jong zijn in Enschede

De jeugd is de toekomst, dus is investeren in de jeugd nodig.

Gelijke kansen

In Enschede strijden we voor gelijkwaardigheid en solidariteit om de kloof te verkleinen tussen de kleine portemonnee en het grote vermogen, tussen laagopgeleid en hoogopgeleid, tussen kansarm en kansrijk. Ieder mens, iedere jongere, ieder kind verdient gelijke kansen zich te ontwikkelen.

Goed onderwijs

Ieder kind verdient goed onderwijs. Elke ouder moet erop kunnen rekenen dat zijn of haar kind in de buurt naar school kan en daar goed onderwijs krijgt in klassen van een acceptabele grootte. Niet alleen de ouders die zich het eerste melden, maar alle ouders verdienen de kans om hun kind bij hun favoriete school geplaatst te krijgen. Dat is eerlijk en zo voorkomen we ongelijkheid vanaf de start van de schoolloopbaan van kinderen. Enschede is met een ROC, hogeschool en universiteit de opleider van Oost Nederland. We ondersteunen de onderwijsinstellingen om een goede en veilige leeromgeving te houden.

Investeren in taal

Mensen die zich vanuit het buitenland vestigen moeten de Nederlandse taal leren. Dat is essentieel voor een goede integratie en voor de kans op betaald werk. Nieuwkomers die rond moeten komen van het minimumloon of minder hoeven niet te betalen voor de taalles. Laaggeletterdheid bij kinderen pakken we samen met de scholen aan. Ook de bibliotheek heeft en houdt hierin een rol.

Wonen

Het groeiende tekort aan betaalbare woningen in Enschede raakt in het bijzonder jongeren, die steeds vaker gedwongen bij hun ouders blijven wonen omdat er geen zelfstandige woonruimte beschikbaar is. We willen meer betaalbare starterswoningen. Corporaties dienen meer bij te dragen aan het creëren van voldoende betaalbaar kameraanbod voor studenten. Huisjesmelkers worden aangepakt. Bij studentenhuisvesting maken we afspraken met verhuurders om te zorgen voor kwalitatief goede studentenwoningen. In buurten met veel studenten ondersteunen we de bewoners en wijkorganen om overlast gevende situaties aan te pakken.

Werken

De SP wil dat jongeren worden geholpen om een geschikte opleiding of baan te vinden. De gemeente investeert in het vinden van passend werk in stad of regio. Jongeren die nog extra kwalificaties of vaardigheden nodig hebben om aan passend werk te komen, bieden we een leerplek aan. Jongeren zonder startkwalificatie verdienen daarbij extra de aandacht. Jongeren die volgens de informatie van de gemeente niet werken en niet naar school gaan, worden thuis opgezocht

Laat jongeren meedenken

De jeugd is onze toekomst. Daarom neemt de SP de jeugd serieus. De SP vindt dat jongeren heel goed mee kunnen denken over hun eigen plek in hun wijk en hun stad. Jongeren betrekken bij het inrichten van de stad heeft voor de SP hoge prioriteit. Daarbij horen speelplekken voor kinderen en ontmoetingsplekken voor jongeren.

Hanggroepen

Jongeren die overlast veroorzaken worden hierop aangesproken en begeleid naar een zinniger besteding van hun tijd.

Bestrijding van armoede

Armoede leidt tot uitsluiting. Wij trekken extra geld uit om de gevolgen van armoede bij kinderen te bestrijden.

Armoede is erfelijk

Iemand die in armoede opgroeit heeft een veel grotere kans om later ook in armoede te moeten leven dan iemand die niet in armoede opgroeit. Deze vicieuze cirkel willen wij doorbreken.

Preventie

Als armoede voorkomen kan worden dan hoef je het ook niet op te lossen. Wij ondersteunen de mensen die niet uitkomen met hun budget met advies en hun administratie. Zo helpen we ze het huishoudboekje op orde te houden.

Bijzondere bijstand

Als je langere tijd afhankelijk bent van een bijstanduitkering dan zijn grotere onkosten, als bijvoorbeeld het vervangen van een koelkast, niet meer op te brengen. De bijzondere bijstand is in het leven geroepen om in deze nood te voorzien. De SP vind dat hier ruimhartig mee om moet worden gegaan.

We zoeken de mensen op

We gaan op zoek naar de mensen die waarschijnlijk recht hebben op geld voor armoedebestrijding maar hier geen gebruik van maken. Samen vullen we formulieren in en zorgen we voor een correcte aanvraag.
Problematische schulden in de kiem smoren
Een kleine schuld kan grote gevolgen hebben. De meeste mensen die een schuld hebben bij de gemeente zijn jonger dan 35 jaar en hebben een relatief kleine schuld van maximaal 2000 euro. Een groot deel van deze mensen betaalt de schuld in termijnen af.
De groep waar de gemeente geen contact mee heeft gaan we actiever benaderen zodat we samen tot een oplossing van de schuldenproblematiek komen.
Inwoners die met problematische schulden kampen, begeleiden we actief. Het doel hierbij is om het schuldenprobleem zo snel mogelijk op te lossen.

Sociale lening

Bij de Stadsbank kan een lening worden afgesloten voor spullen die mensen niet echt nodig hebben. Deze “sociale lening” heeft een erg hoog rentepercentage en zorgt voor meer schulden bij klanten van de Stadsbank. We stoppen met sociale leningen.

Daklozen

Niemand hoeft in Enschede op straat te slapen. Daklozen bieden we ruimhartig opvang en begeleiding zodat ze hun leven weer op de rit kunnen krijgen.

Een gezond lichaam

Breedtesport draagt bij aan een gezond leven en voor verbinding in de samenleving. Iedereen moet hieraan mee kunnen doen.

Breedtesport voor topsport

Wij willen dat zoveel mogelijk mensen kunnen sporten. Wij zetten daarom voornamelijk in op breedtesport en niet op topsport.

Veiligheid

De gemeente zorgt voor een zo veilig mogelijke omgeving voor jongeren tijdens sport- spel- en bewegingsactiviteiten. Het onderhoud van speelplaatsen valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Indien vast komt te staan dat huidige kunstgrasvelden onveilig zijn dan begeleiden we, waar nodig, de sportclubs met de overstap naar een veilige sportmat.

Iedereen doet mee

De omgeving voor sport, spel en bewegen wordt zo goed als mogelijk toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking.

Zwemmen

In een waterrijk land als Nederland dient elk kind te leren zwemmen. Zwembaden dienen dan ook voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te zijn. Bij de ontwikkelingen rondom de zwembaden betrekken wij de gebruikers actief.

Kinderen en sport

Wij ondersteunen de lopende projecten om kinderen te laten sporten.

Kunst en cultuur

Deelnemen aan cultuur is goed voor de persoonlijke ontwikkeling en draagt bij aan betrokkenheid van mensen bij de maatschappij en kan een rol spelen in integratie en emancipatie. Kunst en cultuur dragen bij aan de levendigheid en leefbaarheid van een stad.

Bereikbaarheid

We voeren een vouchersysteem in voor culturele instellingen. Iedere Enschedeër krijgt dan kortingsbonnen voor een bezoek aan bijvoorbeeld het Wilminktheater, de Twentse Welle, Rijksmuseum Twenthe, Concordia, Atak, Theater Sonnevanck of het Vestzaktheater.

Niet verder bezuinigen

De afgelopen jaren is er een enorme kaalslag geweest in de cultuursector. Ook de culturele instellingen in Enschede hebben hier flink onder geleden. De SP vindt dat bij eventuele toekomstige bezuinigingen de cultuursector ontzien moet worden. Kunst en cultuur zijn niet alleen voor de elite, maar moeten voor ons allemaal bereikbaar zijn.

Muziekkwartier

Het grootste deel van het cultuurbudget gaat nu op aan het muziekkwartier. Toch moet er elk jaar weer meer geld naar toe. Wij willen een structurele financiële oplossing voor het muziekkwartier. Samenwerking met de bibliotheek en andere instellingen is hiervoor noodzakelijk.
We betalen met z’n allen het muziekkwartier. Het moet dan ook voor iedereen mogelijk zijn de voorstellingen te bezoeken.

Bibliotheek

Er is de laatste jaren veel bezuinigd op de bibliotheek. Dat houdt wat ons betreft op. De centrale bibliotheek, wijkfilialen en boekenbus helpen met het bestrijden van taalachterstand en analfabetisme.

Een divers kunst- en cultuuraanbod

Om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij en te interesseren in kunst en cultuur, moet het aanbod zo breed mogelijk zijn. Dus niet alleen festivals en evenementen voor het grote publiek, maar ook steun voor kleinschalige initiatieven. Evenementen en culturele instellingen willen we niet alleen afrekenen op bezoekersaantallen, het is belangrijk dat er ruimte blijft voor vernieuwing en experiment.

Jongeren betrekken bij cultuur

Het is essentieel dat leerlingen op alle scholen kennismaken met kunst en cultuur. Goede kunsteducatie is de beste manier om deelname aan cultuur te vergroten.

Ruimte voor kunstenaars

In Enschede moet de laatste tijd veel betaalbare atelierruimte waar kunstenaars tijdelijk zijn gehuisvest, plaats maken voor woningbouw. De SP vindt dat er voldoende, goede en betaalbare atelierruimte moet zijn. Dit is ook belangrijk om te voorkomen dat AKI- studenten na hun afstuderen meteen uit Enschede vertrekken.

Veilig Enschede

Enschede is geen onveilige stad maar er zijn wel problemen met criminaliteit en discriminatie.

Artikel 1

Enschede is er voor iedereen. Wij accepteren geen discriminatie op basis van afkomst, geloofsovertuiging of geaardheid
De gemeente voert een actief beleid om ondersteuning te bieden aan lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekseconditie (LHBTI). Het geld dat hiervoor nu incidenteel beschikbaar is, maken we structureel beschikbaar.

Veiligheid voor jongeren

Kinderen en jongeren worden makkelijker het slachtoffer van criminelen op sociale media. Er komt voorlichting over de gevaren van loverboys en sociale media. Hierbij worden ouders en scholen betrokken. Ook wordt er meer voorlichting gegeven aan scholen en wijkteams over het herkennen van extremisme en radicalisering.

Gevoel van veiligheid

Afval op straat, donkere steegjes en overlast door omwonden en bezoekers van horecagelegenheden geven een gevoel van onveiligheid. Het aantal gemeentelijke handhavers wordt uitgebreid om in alle buurten huisvuilovertredingen, horecaoverlast en vergelijkbare situaties die een gevoel van onveiligheid veroorzaken, aan te pakken.
Deze handhavers werken waar dat kan nauw samen met instanties als de wijkteams, politie, de brandweer, de arbeidsinspectie of de belastingdienst.

Vuurwerk

Wij vinden dat iedereen die het leuk vindt om op een verantwoorde wijze vuurwerk af te steken, dit moet kunnen doen. De regels die er nu gelden voor het afsteken van vuurwerk zijn goed maar kunnen nu al niet gehandhaafd worden. Het handhaven van de huidige regels zal verbeterd moeten worden voordat uitbreiden van de regels zinvol is.
Wel kunnen vuurwerkvrije zones ingesteld worden in de buurt van bijvoorbeeld bejaardencomplexen en kinderboerderijen.
Daarnaast pleiten we voor voorlichting over de effecten van knalvuurwerk op dieren en mensen.

Drugsoverlast

Wij willen een experiment met gereguleerde wietteelt aangaan om deze softdrugs uit het criminele circuit te halen. Illegale handel straffen we maximaal af. Drugsgebruikers die hun leven weer op de rit willen krijgen, helpen we daarbij.

Wijkagenten

De wijkagent is het aanspreekpunt in de wijk als het gaat om veiligheid. Een veel gehoorde klacht is dat wijkagenten te weinig in de wijk te zien zijn terwijl wijkagenten zelf aangeven dat de werkdruk hoog is. Wij vinden dat de wijkagent voornamelijk in de wijk hoort te werken. In Den Haag zullen we aandringen op meer politiecapaciteit.

Bestuur de stad

Een grote overheid is voor de SP geen probleem. Als de ambtenaren maar aan het werk zijn voor Enschede

Ambtenaren in dienst van de gemeenschap

Ambtenaren zijn niet meer in dienst van alleen het college of de gemeenteraad maar werken vooral voor de Enschedeërs. Zij helpen inwoners met het invullen van formulieren en aanvragen van vergunningen.

Wijkbudgetten

De wijkbudgetten bewijzen hun nut. Deze blijven gehandhaafd. Wel zijn wij voorzichtig met het doorschuiven van verantwoordelijkheden naar de buurten. Veiligheid en verkeersveiligheid zijn wat de SP betreft geen onderwerpen voor wijkbudgetten.

Lokale aanbieders

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokale aanbieders als de gemeente producten of diensten nodig heeft.

Eerlijke handel

Aanbieders die gebruik maken van eerlijke handel hebben bij ons een streepje voor.

De wet volgen

Enschede is de laatste jaren meerdere malen op de vingers getikt omdat de gemeente een eigen uitleg aan wettelijke voorschriften gaf ten nadele van de inwoners van Enschede. Als het aan de SP ligt wordt de wet strak gevolgd. Bij twijfel of wanneer de wet ruimte biedt, leggen we de wet uit in het voordeel van onze bewoners.

Doe mee


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website