h

SP pleit voor Twentse lobby Sociaal Domein

11 november 2018

SP pleit voor Twentse lobby Sociaal Domein

Foto: SP

SP Enschede steunt de lobby namens alle gemeenten in Twente voor hogere nationale bijdrage op Sociaal Domein*.
In 2015 is de uitvoering van taken zoals jeugdzorg, gemeente beleid geworden. Sindsdien hebben gemeenten ongeveer 20% minder geld gekregen voor deze taken dan de nationale overheid hiervoor had. Inmiddels blijkt dat gemeenten structureel miljoenen euro's te kort komen om deze taken op een sociaal wenselijke manier voor iedereen die dat nodig heeft, uit te kunnen voeren. Alleen al de Jeugdzorg komt jaarlijks 20% te kort op het beschikbare budget. Druk vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft tot op heden niet geleid tot concrete toezeggingen door de landelijke overheid, tot verhoging van deze bijdragen.

De SP is van mening dat het niet zo kan zijn dat mensen, die op zorghulp vanuit de overheid zijn aangewezen, deze mogelijk niet krijgen of er veel te lang op moeten wachten. Het niet of te laat verlenen van noodzakelijke zorg kan leiden tot veel grotere problematieken in de samenleving met alle extra onnodige kosten van dien. De patiënt komt hiermee ook onder extra druk te staan vanwege het gevoel van het bezorgen van overlast aan familieleden, collega's e.d. Een dergelijke ontwikkeling komt herstel of stabilisering van de situatie van de patiënt, uiteindelijk niet ten goede.

Druk vanuit de publieke opinie is noodzakelijk vindt de SP. Zo is n.a.v. het persoonlijke verhaal van Noortje van Lith de maatregel rond de loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking werd ingetrokken. Andere acties uit het verleden, unaniem gesteund door alle Twentse fracties en gemeenten, hebben o.a. geleid tot het behoud van de Karelskamp en de Rechtbank in Almelo.

Daarom roept de SP alle colleges en gemeenteraden in Twente op om een gezamenlijke lobby te voeren naar de landelijke politiek voor toereikende budgetten op het sociaal domein.

De fractie van de SP Enschede dient maandag 12 november in de gemeenteraad bij de behandeling van de begroting een motie hiervoor in. Het handhaven van te krappe budgetten is niet langer rechtvaardig, nu het al weer enkele jaren beter gaat sinds de crisis. De SP gaat uit van een brede steun voor deze lobby vanuit de andere politieke partijen.

*Sociaal Domein omvat alle sectoren op sociaal gebied van gemeentelijk beleid, zoals zorg, welzijn, onderwijs etc.

Reactie toevoegen

U bent hier